HOME > 제품소개 > 실험기기

 
 
탁상용 진공 권체기
제품명:
탁상용 진공 권체기
 
   
탁상용 권체기
제품명:
탁상용 권체기
 
   
 
반자동 권체기
제품명:
반자동 권체
 
   
 
 
실험실용 진공각관 권체기
제품명: 실험실용
진공각관 권체기
 
   
실험실용 반자동 캡핑기
제품명: 실험실용
반자동 캡핑기
 
   
 
실험실용 반자동 컵실러
제품명: 실험실용
반자동 컵실러
 
   
 
 
열수 순환식 살균기(회전식)
제품명: 열수 순환식
살균기(회전식)
 
   
자동 연속식 탈수기
제품명: 자동 연속식
탈수기
 
   
 
실험실용 진공 농축&추출기
제품명: 실험실용
진공 농축&추출기
 
   
 
 
스크류 착즙기
제품명:
스크류 착즙기
 
   
증기식 이중부
제품명:
증기식 이중부
 
   
 
실험실용 진동체
제품명:
실험실용 진동체
 
   
 
 
samgakm.co.kr